•           +(976) 7010 - 7960
  •       oasisgroup.mongolia@gmail.com
Хаягдлын сангийн ажил эхлэхээс өмнө
Улаан шугам татаж буй байдал
Ургамалт өнгөн хөрс хуулах ажил
Ургамалт өнгөн хөрсийг ачиж зөөж буй байдал
Сангийн ёроолыг хойд талаас нь эхэлж ухаж эхэлж байгаа нь
Ухалгаас гарсан шороог далангийн овоолгонд дэвсэж буй байдал
Далангийн овоолгыг түрж тэгшилж буй байдал
Сангийн түвшин гарж буй байдал
Сангийн ёроолыг нягтруулхын өмнө хагалж байгаа нь
Сангийн ёроолыг нягтруулхаас өмнө усалж байгаа нь
Сангийн ёроолыг тэгшилж нягтруулж буй байдал
Даланг услах хоолой татсан бадал
Даланг индүүдэж нягтруулж байгаа нь
Далангийн дотор налууг гаргаж буй байдал
Далангийн нягт, хөрсний шинж чанарыг шалгаж буй байдал
Далангийн нягт, хөрсний шинж чанарыг шалгаж буй байдал
Хөрсний нягт шалгах электрон багаж
Даланг усны машинаар усалж буй байдал
Далангийн налууг тэгшилж байгаа нь
Далангийн ажлын явц
Хөрсний нягт шинж чанар тодорхойлох хээрийн лаборатори
Хөрсний нягт шинж чанар тодорхойлох хээрийн лаборатори
Далангийн дотор налууг гар аргаар засаж байгаа нь
Далангийн дотор налууг гар аргаар засаж байгаа нь
HDPE sheet материалаар хаяагдлын санг доторлож байгаа нь
HDPE sheet материалаар хаяагдлын санг доторлож байгаа нь
HDPE sheet зориулалтын гагнуураар гагнах
HDPE sheet зориулалтын гагнуураар гагнах
HDPE sheet материалын амыг дарж гагнах нь
HDPE sheet зориулалтын гагнуураар нөхөөс хийх
Ухлагийг булах ажил
Geotextile материал дэвссэн байгаа нь
HDPE sheet материалын гагнаасыг шалгах /air test/
HDPE sheet материалын гагнаасыг шалгах /spark test/
Бэлэн болсон ажлын зураг
Бэлэн болсон ажлын зураг